i Maestri del Karate moderno sportivo (Shotokan):M Funakoshi, Asato, Itosu
M Hidetaka Nishiyama
M Taiji Kase
M Hiroshi Shirai
M Takeshi Naito
alcune foto dei Maestri del Karate Tradizionale Shotokan
homepagefree counters