Gichin Funakoshi's Dojo Kun
(Precepts of Karate Training - i principi del Karate-do)

Follow this link for an audio version (in Japanese)

Hitotsu. Jinkaku Kansei ni Tsutomuro Koto.
Hitotsu. Makoto no Michi o Mamoru Koto.
Hitotsu. Doryoku no Seishin o Yashinau Koto.
Hitotsu. Reigi o Omonzuru Koto.
Hitotsu. Kekki no Yu o Imashimuru Koto.

Seek Perfection of Character
Defend the Path of Truth
Endeavor to Excel
Display Courtesy
Refrain from Violent Behavior


Back to the homepage
free counters